Římskokatolická farnost Slivenec - Logo

Římskokatolická farnost

Slivenec

Římskokatolická farnostSlivenec

Z farní kroniky

14. 11. 2022 – Byla v kostele sv. Františka u Karlova mostu slavena pontifikátní mše svatá ke cti zakladatelky Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou – sv. Anežky, na kterou byli srdečně zváni i všichni naši farníci.

13. 11. 2022 – V neděli 13. listopadu jsme si při mši svaté připomněli také výročí svatořečení Anežky České.  S tou je spjata i historie Slivence a Holyně, kdy ještě jako vsi byly 6. dubna 1253 darovány králem Václavem I. Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který svatá Anežka založila. A protože na tuto neděli připadl právě svátek naší svaté Anežky, zazněly na závěr mše svaté ještě svatoanežské litanie. Při ohláškách jsme také za celou farnost popřáli otci Davidovi.

11. 11. 2022 – V páteční podvečer proběhla v našem kostele Eucharistcká adorace.

2. 11. 2022 – Slavit mši svatou jsme ve Slivenci mohli i ve středu 2. listopadu, v den Památky všech věrných zemřelých, které jsme si následně připomněli i při pobožnosti na sliveneckém hřbitově.

30. 10. 2022 – V neděli 30. října jsme si při mši svaté ze Slavnosti Všech svatých připomněli nejen tento svátek, ale také patrocinium sliveneckého kostela, který je zasvěcen právě Všem svatým. Po mši jsme se pak ještě sešli na faře při milém posezení s drobným občerstvením.

1. 10. 2022 – V sobotu 1. října jsme se společně s otcem Tomášem Gregůrkem O.Cr. a jeho farníky z Hlubočep a Ďáblic, vydali na další společnou pouť. V 7:45 jsme z Hloubětína vyrazili autobusem směr Kutná Hora. Naším prvním cílem byl kostel Matky Boží na Náměti, kde jsme se setkali i s naším otcem Davidem, který se k nám zde připojil, a společně s otcem Tomášem pro nás pak sloužili mši svatou. Po ní jsme měli chvíli čas na prohlídku kostela, krátké popovídání i společnou fotografii. Když jsme byli v Kutné Hoře, nemohli jsme samozřejmě nenavštívit chrám svaté Barbory. Nejprve nám otec Tomáš poutavě povyprávěl něco málo o historii místa i chrámu samotného. Při jeho vyprávění zaplnilo během chvíle hodně dalších informací chtivých posluchačů i dosud volné lavice přes uličku. Potom nastal čas pro individuální prohlídku chrámu i města a jeho pamětihodností, dát si něco dobrého na zub …….  Každý dle svého výběru mohl navštívit např. různé kostely, Vlašský dvůr, České muzeum stříbra, podzemí nebo třeba Muzeum čokolády. Hned vedle chrámu sv. Barbory jsme si prohlédli kapli Božího těla nebo Jezuitskou kolej, více v centru pak kostel sv. Jana Nepomuckého, kamennou kašnu, morový sloup…. Společný sraz byl v 15:30 u věže gotického kostela sv. Jakuba, který je nejstarším kamenným chrámem Kutné Hory. Jeho 80 metrů vysoká věž také byla všem dobrým orientačním bodem. Od sv. Jakuba jsme se přesunuli do části Kutné Hory jménem Sedlec, kde jsme navštívili dvoupodlažní hřbitovní kostel Všech svatých. Ten je znám především svou spodní kaplí se světoznámou kostnicí. Naší poslední zastávkou byla katedrála Panny Marie a sv. Jana Křtitele, kde jsme si mimo jiné mohli prohlédnout i Sedleckou monstranci, která je jednou z nejstarších dochovaných monstrancí ve střední Evropě. Po prohlídce této katedrály nás čekal již návrat domů. Přestože předpověď počasí pro tento den nebyla právě přívětivá, nakonec nám přálo i počasí a pršet začalo až v závěru naší pouti. Před 18 hodinou jsme pak šťastně dorazili zpět k hloubětínskému kostelu sv. Jiří, kde nás „přivítala“ krásná duha. Celá pouť byla opět úžasným zážitkem a všichni přítomní si ji jistě krásně užili.😊

3. 9. 2022 – V sobotu 3.září přijal (i) náš Dominik Frič z rukou biskupa Václava Malého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jáhenské svěcení. To je předstupněm před svěcením kněžským. Pro každou farnost je takovéto svěcení velkou událostí. I z naší farnosti se proto několik farníků vypravilo na tuto slavnostní událost, kde pak po mši svaté novému jáhnovi popřáli za celou farnost mnoho štěstí, síly a trpělivosti nejen v jáhenské službě a hodně Božího požehnání. Těšíme se, že k nám Dominik i přes velké vytížení a službu v nové farnosti opět někdy alespoň na chvíli zavítá.

26. 6. 2022 – V neděli 26. června sloužil otec David v holyňské kapli svatého Jana Křtitele tradiční poutní mši svatou. Tentokrát tak trochu v „bojových“ podmínkách, protože v kapli právě probíhala výstava, jejíž část byla zavěšena i v prostoru kaple. Během mše svaté otec David připomněl odkaz sv. Jana Křtitele, který se nebál říkat pravdu, i když byla nepříjemná a stála ho nakonec život. Na závěr popřál nám všem, abychom měli kolem sebe více podobných Janů, kteří by se nebáli pravdu veřejně hlásat. Součástí odpolední mše svaté ve Slivenci pak byl také obřad prvního svatého přijímání, ke kterému tentokrát přistoupila Anna Kovařík. Aničce i její rodině přejeme hodně Božího požehnání.

22. 6. 2022 – Ve středu 22. června otec David před sliveneckou knihovnou požehnal novu sochu knihy. Žehnací modlitba byla moc pěkná a jistě oslovila i mnohé přihlížející. S tím, že knihy podporují lidské myšlení a pomáhají rozvíjet moudrost, která pak vede k pokoře a vzájemnému porozumění, souhlasí snad každý rozumný člověk, bez ohledu na to zda se považuje za věřícího či ne..

10. 6. 2022 – V pátek 10. června proběhl i ve Slivenci další ročník Noci kostelů. Nechyběl tradiční program pro děti s různými výtvarnými aktivitami, či detektivním pátráním. Návštěvníci měli možnost vyslechnout krásná pěvecká vystoupení. Zazpívali nám žáci pěvecké třídy Jany Vackové i sbor sliveneckého klubu Švestka. A obě vystoupení byla opravdu krásná. V kostnici si návštěvníci mohli prohlédnout obrazy George Radojčiče, na kostelní zahradě ochutnat skromné občerstvení nebo jen tak posedět a popovídat si. V kostele byly vystaveny farní kroniky, fotografie zajímavých, některých i nepřístupných částí kostela a prvně byl veřejně k vidění i model našeho kostela, který se dokončuje. Návštěvníci si mohli odnést citát z žalmů nebo zanechat v kostele svou prosbu či poděkování. Úmysly prosebníků pak byly při nedělní mši svaté připojeny k přímluvám. Posledním, ale velmi zajímavým bodem programu byl komponovaný pořad o historii sliveneckého kostela proložený varhanními skladbami a zpěvem. Historií nás provedl PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D., hudbou pak varhaník Miloslav Šimek a zpěvák Mikuláš Perla. Kdo si přišel tento pořad poslechnout, jistě nelitoval. Konec programu jsme letos měli naplánovaný na 23. hodinu. Nakonec jsme zavírali ve dvě hodiny ráno 😊.

5. 6. 2022 – Při první červnové nedělní mši svaté se v našem kostele uskutečnily také trojnásobné křtiny. Toničce, Hubertovi a Miriam i jejich rodině přejeme vše nejlepší a hodně Božího požehnání.

28. 5. 2022 – V sobotu 28.května jsme měli možnost se zúčastnit další společné farní pouti s farností Hloubětín a Ďáblice, kde v současné době působí otec Tomáš Gregůrek. Naším cílem tentokrát byly Západní Čechy. Konkrétně premonstrátský klášter v Teplé a trapistický klášter Matky Boží Nový Dvůr. V Teplé pro nás v klášterním kostele Zvěstování Páně otec Tomáš sloužil mši svatou. Tu jsme zakončili společnou pobožností v severní kapli, kde se nachází novorománský oltář s relikviářem zakladatele kláštera blahoslaveného Hroznaty. Po mši svaté dostal náš varhaník možnost zahrát si na místní krásné varhany. Svou hrou nám tak mohl zpříjemnit a ozvláštnit i začátek prohlídky kostela a kláštera, která následovala. Společně s průvodkyní jsme si prohlédli kostel i některé části kláštera, jejichž součástí byla i překrásná stará knihovna. Po společné prohlídce jsme se rozešli po areálu kláštera, každý podle svého zájmu. Navštívili jsme i opravený historický mlýn se zajímavou interaktivní expozicí, která prokázala, že člověk je tvor zvídavý a hravý v každém věku 😊. Odpoledne jsme se přesunuli do trapistického kláštera Matky Boží v Novém Dvoře. Zdevastovaný areál původně zemědělského barokního statku trapisté částečně zrekonstruovali a doplnili novostavbami v minimalistickém stylu. Velmi zajímavý je zdejší klášterní kostel Matky Boží, který nemá žádná viditelná okna a stejně jako zbytek kláštera je zařízen jen velmi skromně. Přesto je zde světlo a rozhodně ne prázdno. My jsme měli možnost při podvečerní modlitbě nešpor slyšet krásný gregoriánský chorál zpívaný místními mnichy. Celá pouť pro nás byla krásným zážitkem a otci Tomášovi za ni patří náš dík.😊

V prosinci znovu zprovozněný zvon začal počátkem května zvonit „mimo rytmus“. Zvonařský mistr pan Manoušek rychle odhalil příčinu. Tou bylo v teplých dnech příliš rychle seschlé dřevo v místě závěsu zvonu, které by se při postupném vysychání objevilo při plánované kontrole. To vedlo k drobnému uvolnění a posunu při zvonění. Pan Manoušek dal vše rychle do pořádku a zvon tak již znovu zvoní, jak má.😊

13. 5. 2022 Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii, kdy se tradičně konávají tzv. májové mariánské pobožnosti. Ty se konaly během téměř všech květnových pátků i ve sliveneckém kostele. 13. května po nich následovala opět i eucharistická adorace.

10. 4. 2022 – Při mši svaté na Květnou neděli, při které si připomínáme slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, se podle tradice světily ratolesti a také zazněly pašije. Následující týden jsme oslavili největší svátky křesťanského roku – Velikonoce. Ty jsme si připomněli mší svatou na Zelený čtvrtek, kdy se připomíná poslední večeře Páně a ustanovení eucharistie a také umlkají zvony. Následovaly Velkopátečními obřady a možnost rozjímání u Božího hrobu během dne Bílé soboty, kdy byl kostel během dopoledne i odpoledne přístupný k individuální návštěvě. Během noční mše svaté o vigilii Bílé soboty byl nejprve posvěcen oheň, od kterého byl zažehnut paškál – velikonoční svíce symbolizující vzkříšeného Krista, jehož světlo přemáhá temnotu hříchu a smrti. Při mši svaté o neděli Zmrtvýchvstání se také žehnaly pokrmy na velikonoční stůl.

8. 4. 2022 – V pátek 8. dubna byli opět všichni zváni k večerní Eucharistické adoraci.

6. 4. 2022 – Ve středu 6. dubna se v našem kostele od 19 hodin uskutečnil z podzimu přeložený koncert vokálního souboru Vocalica. Vzhledem k aktuální situaci se soubor rozhodl koncert uspořádat jako benefiční a jeho výtěžek věnovat na pomoc válkou zasažené Ukrajimě. Koncert to byl krásný. Je škoda, že přišlo jen pár posluchačů. Ti však jistě svého rozhodnutí nelitovali. Všem, kteří přispěli dobrovolným vstupným, patří díky 😊.

2. 3. 2022 – Popeleční středa, kterou začíná postní období letos připadla na 2.března. V tento den se při mši svaté udílel přítomným popelec. Ten je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zla. V následujícím postním období probíhaly vždy v pátek od 18 hodin ve sliveneckém kostele pobožnosti Křížové cesty. Druhý březnový a dubnový pátek se pak po Křížové cestě mohli zájemci zúčastnit také společné večerní eucharistické adorace.

28. 2. 2022 – V pondělí 28. února od 18 hodin byla v kostele sv. Františka u Karlova mostu, jako připomínka zrození pro nebe, sloužena mše svatá ke cti svaté Anežky České. Hlavním celebrantem byl velmistr a generál Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou PharmDr. Mgr. Josef Šedivý O.Cr.       

11. 2. 2022 – V pátek 11. února se v našem kostele opět konala od 19 hodin Eucharistická adorace zakončená svátostným požehnáním.

2. 2. 2022 – Svátek Uvedení Páně do chrámu, zvaný lidově Hromnice, jsme oslavili mší svatou ve středu 2.února od 18 hodin. Po mši svaté pak otec David udělil přítomným také svatoblažejské požehnání.

21. 1. 2022 – V pátek 21. ledna se v našem kostele konala od 19 hodin Eucharistická adorace zakončená svátostným požehnáním.

Do sliveneckých kasiček se nakonec podařilo vybrat celkem 19.476 Kč + 200 Kč on-line platbou 😊. Všem, kdo se jakkoli do této charitativní sbírky zapojili, patří velký dík. 😊

6. a 7.1. 2022 – Tříkrálové koledování je starou lidovou tradicí. Od roku 2000 vyráží začátkem ledna na koledu tříkráloví koledníci, kteří však nekoledují pro sebe, ale zapojují se do charitativní Tříkrálové sbírky. K této krásné tradici se již několik let připojují i slivenečtí koledníci. Ve Slivenci však nechodí tři králové, ale rovnou celý průvod od třech králů. Po loňské vynucené přestávce i letos vyrazil tento průvod po požehnání koledníků na večerní obchůzku Slivencem. Malým koledníkům nevadil led ani mráz a s nadšením se zhostili svého poslání. Cestou měli také další zážitek, když se potkali se skupinou pravoslavných kněží. Pravoslavní právě v tuto dobu slaví Vánoce, a tak to bylo velmi zajímavé setkání, když děti zazpívaly svou písničku a mohly pak slyšet ukázku krásných pravoslavných zpěvů. Druhý den se koledníci sešli znovu. A to ještě ráno za tmy před sliveneckou školou. Neodradilo je ani brzké vstávání ani mrazivé počasí. Štafetu pak, stejně jako v loňském roce, převzali ve sliveneckých pracovních oděvech ZAS, kde pak mohli zájemci do sbírky přispět ještě celý další týden. Velký dík patří všem koledujícím dětem, jejich rodičům, majitelům firmy ZAS pracovní oděvy i všem, kteří se jakkoli do této sbírky zapojili.

6.1. 2022 – O Slavnosti Zjevení Páně, známé spíše pod lidovým názvem svátek Tří králů, sloužil otec David mši svatou, po které také požehnal sliveneckým tříkrálovým koledníkům. Ti pak vyrazili na večerní obchůzku Slivencem.

5. – 7.1. 2022 – Začátkem ledna jsme již tradičně přivítali v našem kostele na prohlídkách betléma s povídáním o historii i tradicích děti z okolních mateřských škol i ze školní družiny slivenecké základní školy.

1.1. 2022 – První den nového občanského roku, kdy si připomínáme Slavnost Matky Boží Panny Marie, jsme oslavili také novoroční mší svatou.

25. a 26.12. 2021 – Vánoční mše svaté pak otec David sloužil na Slavnost Narození Páně 25. prosince i na svátek sv. Štěpána 26. prosince. Na 26. zároveň letos připadl svátek Svaté Rodiny, kdy se při mši svaté také obnovují manželské sliby. Svatoštěpánské vánoční hraní a zpívání bohužel ani letos vzhledem k aktuální situaci neproběhlo. V původně plánovaném čase od 15 do 16 byl ale kostel pro návštěvníky, kterých dorazilo cca 35, přesto otevřen. V jednu chvíli dokonce proběhlo i jedno krásné spontánní vánoční hraní i zpívání. 😊

24.12. 2021 – Stále oblíbenější štědrovečerní rozdávání Betlémského světla s možností prohlídky sliveneckého betléma proběhlo od 16:30 do 18 hodin. Tentokrát si pro plamínek Betlémského světla přišlo 234 malých i velkých návštěvníků. Ani letos u vystaveného betléma nechyběla udivená otázka: „Proč tam chybí Ježíšek?“ 😊. Tentokrát již za nás ale odpovídali sami přítomní: „Protože se ještě nenarodil – to bude až o půlnoci“ 😊. Figurka Ježíška pak byla do betléma vložena při půlnoční mši svaté, při které se letos střídali dva varhaníci a zazněl i doprovod trubky. V následujících dnech si tak návštěvníci mohli připálit Betlémské světlo a prohlédnout již kompletní betlém.